Čs. dělostřelectvo ve Výcvikovém táboře u Vyškova

Jedním z hlavních důvodů vzniku výcvikového tábora u Vyškova byla potřeba získat plochu pro výcvik dělostřelců. Že právě na tuto zbraň byl kladen značný důraz dokládá i fakt, že velitelem tábora byl jmenován důstojník dělostřelectva. V době založení VT u Vyškova představovalo čs. dělostřelectvo skutečně silnou, moderní a reprezentativní součást čs. armády. Kromě toho patřilo i mezi největší dělostřelectva světa a navíc se mohlo chlubit skutečností, že je téměř bezvýhradně vyzbrojeno děly domácí výroby a konstrukce.

Brigádní generál Zdeněk Novák, v roce 1938 velitel zemského dělostřelectva v Brně

Pokud bychom pátrali po dělostřeleckých útvarech, které ve VT u Vyškova mohly cvičit, lze nahlédnout například do rozdělovníku dokumentu Organizace, úkol a podřízenost jednotlivých složek výcvikového tábora u Vyškova. Ten dostaly dělostřelecké pluky 6, 7, 8, 53, 106, 107, 108, 125 a 302 a dále dělostřelecké oddíly 256, 82 a 401. Většina z těchto útvarů výcvik ve VT u Vyškova skutečně prováděla, případně se svými zdroji podílela na jeho budování. Během střeleb byli vojáci dělostřeleckých útvarů ubytováni v obcích blízkých hranici výcvikového tábora a to za západní i východní straně jeho střední části, ve které se nacházela dělostřelecká střelnice. Například v Hartmanicích (dnešní Niva) byla zajištěno ubytování pro 22 důstojníků, 9 rotmistrů, 400 mužů a 317 koní, v Myslejovicích 20 důstojníků, 3 rotmistry, 280 mužů, 151 koni a tak dále. Celkem bylo ubytování dělostřeleckých útvarů zajištěno v 17 obcích. Občany Vyškova, Dědic a některých dalších obcí na činnost dělostřelců upozorňoval nejen hluk doléhající sem ze střelnic, ale také zvýšený provoz automobilů, které cvičící jednotky zásobovaly municí. Z roku 1937 pochází i městská vyhláška o převozu munice: "V době provozu dělostřelecké střelnice u Vyškova převáží se ostré náboje a munice z nádraží směrem k Dědicům do výcvikových táborů. Vozidla, kterými munice jest převážena, označena jsou černými praporky. Občanstvo se upozorňuje, aby ve vlastním zájmu dbalo náležité opatrnosti a k vozidlům, černými praporky označeným, se bez potřeby nepřibližovalo".

Z výše zmíněných útvarů je zřejmě nezajímavější a zároveň nejméně probádanou jednotkou dělostřelecký oddíl 401, který vznikl 1. října 1936 v Olomouci. Dne 1. října 1937 došlo k přejmenování na dělostřelecký pluk 401. Útvar podléhal v odborných záležitostech Šestému oddělení (speciálních bojových prostředků) Druhého odboru MNO. Součástí pluku bylo velitelství s hospodářskou správou, technickou správou a spojovací baterií, dva dělostřelecké oddíly po třech chemických rotách a náhradní dělostřelecký oddíl. Úkolem oddílu/pluku bylo odmořování, zamořování, zadýmení a nejspíše i použití bojových chemických látek. Některé zdroje uvádějí, že slovo „dělostřelecký“ bylo v názvu oddílu/pluku uvedeno z důvodů utajení.

Následující tabulka ukazuje některé podrobnější informace o dělostřeleckých útvarech, které s výcvikovým táborem prokazatelně vedly korespondenci (stav z roku 1938).

Název Dislokace Typ Hlavní výzbroj
Děl. pluk 7 Olomouc lehké dělostřelectvo 8cm kanón vz. 17; 10cm houfnice vz. 14/19
Děl. pluk 8 Opava lehké dělostřelectvo 8cm kanón vz. 17; 10cm houfnice vz. 14/19
Děl. pluk 53 Hodonín lehké dělostřelectvo arm. zálohy 8cm kanón vz. 30; 10c, houfnice vz. 30
Děl. pluk 106 Brno hrubé dělostřelectvo 15cm hrubá houfnice vz. 25
Děl. pluk 107 Olomouc hrubé dělostřelectvo 15cm hrubá houfnice vz. 25; 10,5cm hrubý kanón vz. 35
Děl. pluk 125 Bzenec hrubé dělostřelectvo arm. zálohy 15cm hrubá houfnice vz. 25; 10,5cm hrubý kanón vz. 35
Děl. pluk 401 Olomouc speciální - chemický  ?
Děl. oddíl 82 Přerov jezdecké dělostřelectvo  8cm lehký polní kanón vz. 5/8
Děl. oddíl 256 Jihlava horské dělostřelectvo  7,5cm horský kanón vz. 15

  Jiří Suchánek

Literatura, zdroje:
Archivní materiály VHA Praha
Fidler, J. – Sluka, J.: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920–1938. Praha 2006
www.delostrelectvocsarmady1918-1939.estranky.cz

Fotogalerie

Obálky od korespondence mezi dělostřeleckými útvary (děl. oddíl 401 a děl. pluk 53) a Výcvikovým táborem u Vyškova z června 1937
Ukázka uniforem prvorepublikvého dělostřelectva. Vlevo a uprostřed dobové reklamní kartičky znázornující desátníka ve vycházkovém stejnokroji a poručíka v přilbě, vpravo portrétní snímek desátníka dělostřeleckého pluku 7 z Olomouce. Voják má na levé kapse dva "výkonnostní" odznaky - odznak pro střelce z pušky a odznak pro miřiče a dělovody
Blíže neurčený útvar lehkého dělostřelectva při transportu na střelby Dělostřelci v palpostu s 10cm lehkou houfnicí vz. 14/19 Výstřel 10cm lehké houfnice vz. 14/19. Dobře je patrný vykácený les v okolí palpostu